wpb21c2a4d.png
wp6313faf9.png
wp2f863fd8.png

© 2007 - 2009 Temsebrug.be

 

wpc0c6e7bc.png

wp3012d9dc.png

wp6d2da9b9.png

wp1e6e7cd9.png

wp0e13d218.png

wpa3ad41fd.png

wpecf5ef1d.png

wpa2323f9c.png

wp6afbc46f.png

wp2079e58b.png

wpe5eae462.png

wp6d88eddf.png

wpec5420d5.png

wp3820f579.png

wp04f019e8.png

wp9d392daf.png

wp1c8853d0.png

wpb302b537.png

wpc3d7c6e0.png

wp67a6e618.png

wp42222ab8.png

wpa4de918b.png

wpf4de37dd.png

wpd6c85fcc.png

wpfcf2a4c2.png

wp2bb97a5f.png

wp5a31a231.png

wp08a891f9.png

wpa116ea01.png

wp605185eb.png

wp76b5b721.png

wp0c5bb0aa.png

wp96540c7b.png

wpe113929f.png

wp20a8111e.png

wp94e875a3.png

wp5ffa0873.png

wpe714c4a1.png

Ontworpen door Franky Polfliet

 

KABINET VAN MINISTER KRIS PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
 


‘Minister Peeters zet vaart achter het project’


Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

heeft op zijn bezoek vandaag aan Temse/Bornem bevestigd dat zowel naar haalbaarheid als naar timing van het project alles op schema zit om eind 2006 - begin 2007 met de uitvoeringswerken van de ontdubbeling Scheldebrug te kunnen starten.

Situering van de opdracht

 

 

 

 

 


Op 3 mei 2005 heeft minister Peeters beslist, na voorafgaand overleg met en instemming van de burgemeesters van Temse en Bornem en een vertegenwoordiging van het Wase bedrijfsleven, dat er vlak naast de bestaande brug een nieuwe brug zal

 

 

gebouwd worden met twee rijvakken en een dubbelrichtingsfietspad. De nieuwe brug zal dienen voor het wegverkeer in de richting van Bornem. Op de bestaande brug zullen twee rijvakken worden aangelegd voor het verkeer in de richting van Temse. Het volledige project moet definitief klaar zijn tegen medio 2009.
Immers, decennia lang al vormt de brug over de Schelde te Temse/Bornem (N16) een zwaar verkeersprobleem. Op de gewestweg N16 gaat het verkeer van twee rijvakken – in beide richtingen – naar één vak op de brug over de Schelde, tussen Temse en Bornem. Dit veroorzaakt, vooral tijdens de spitsuren, verkeersproblemen. De ontdubbeling van de bestaande brug, door de bouw van een volledig nieuwe brug naast de bestaande, beoogt om de problematiek op een definitieve en duurzame wijze op te lossen.
De nieuwe brug – met een opengaand deel voor de doorvaart van schepen – komt langs de kant van het centrum van de gemeente Temse te liggen. Gelijktijdig zal Belgomine, een groothandel in bouwmaterialen, worden hergelokaliseerd verder stroomafwaarts met een nieuwe kaaimuur van ongeveer 120 meter lengte.
Het totaalproject is bijgevolg een combinatie van een brugproject, een kaaiproject en een jachthavenproject.
De werken worden zodanig op elkaar afgestemd dat de mobiliteit voor omwonenden optimaal gegarandeerd blijft en de hinder voor het verkeer tijdens de werken tot een minimum wordt beperkt.


Beschrijving van de opdracht


· Brugproject

De nieuwe brug heeft twee rijstroken in de rijrichting Temse – Bornem. De bestaande brug wordt behouden in haar huidige toestand voor de rijrichting Bornem – Temse.
De nieuwe brug bevat een zelfde beweegbaar deel als de bestaande zodat de doorvaartbreedte voor de scheepvaart dezelfde blijft.
Voor dit beweegbare gedeelte werd voor de meest elegante oplossing gekozen, namelijk een dubbele basculebrug.

Het weerhouden ontwerp voor de nieuwe brug vormt architectonisch één geheel met de bestaande brug.
De oplossing die gegeven wordt aan de dragende structuur van de toegangsoverspanningen wordt doorgetrokken in het beweegbare gedeelte. De beweegbare brug is een dubbele basculebrug zonder kelderlandhoofd. De structuur is zeer licht. Ze heeft een eigen kenmerk en laat de bestaande brug ongemoeid.


· Kaaiproject

De bouw van de tweede brug langs de bestaande brug vereist de herlokalisatie van de firma Belgomine, een groothandel in bouwmaterialen. Dit kan door de bouw van een loskade aan de Schelde op de linkeroever, gelegen stroomafwaarts de “Scheldebrug”, in een gebied dat volgens het gewestplan is bestempeld als een “industriegebied” en volgens het bijzonder plan van aanleg als een “nijverheidsgebied”.

De beoogde nieuwe loskade bestaat uit een kaaiplateau van 120 m lang en 48 m breed, in gewapend beton en gefundeerd op palen. De kaaimuur wordt deels uitgebouwd in de Schelde. Uitgangspunt blijft uiteraard de regelgeving voor de inplanting van de kaai buiten het vogelrichtlijngebied.

Het is evident dat de bouw van de nieuwe loskade en het wegvallen van een aantal steigers voor de pleziervaart, die beide ‘Schelde-afhankelijk’ zijn, in overleg gebeurt met het bedrijf Belgomine, het gemeentebestuur en de Temse Watersportvereniging.


· Herlokalisatie Temse watersportclub

In de timing is de herlokalisatie van de jachthaven één van de eerste acties.
Uit het onderzoek naar de mogelijkheden, kan besloten worden dat het verplaatsen van de jachthaven mogelijk is. Daarbij wordt geopteerd voor de nieuwe verkaveling “de Zaat” op de terreinen van de ex-Boelwerf te Temse.
Hiervoor zijn de nodige onderhandelingen gevoerd met alle betrokken actoren, W&Z NV, Belgomine, Watersportclub, de projectontwikkelaar Nieuw Temse en de gemeente Temse.
Dit resulteerde erin dat ter hoogte van “de Zaat” een nieuwe jachthaven zal worden uitgebouwd en uitgerust met dezelfde faciliteiten qua aanmeerpontons. De stedenbouwkundige vergunning voor deze werken werd bekomen. Op 16 mei 2006 vond de openbare offerte-aanvraag plaats. De opdracht van de werken is toegewezen aan de firma Herbosch – Kiere nv en zij vangen medio augustus 2006 aan zodat de realisatie in februari 2007 een feit is.


Coördinatie van het project


Met het oog op het welslagen van dit omvangrijk project is een goede voorbereiding van cruciaal belang. Minister Peeters heeft daarom Waterwegen en Zeekanaal NV formeel belast met de coördinatie van het project, waarbij een tijdelijke versterking van de reguliere diensten vereist was. Hij heeft hen hierbij nadrukkelijk de opdracht gegeven om een overleg op te zetten met alle betrokken diensten alsook met de lokale besturen.
Voor de begeleiding van het project heeft minister Peeters twee werkgroepen opgericht:
· een technische werkgroep (Stuurgroep, gestart op 3 mei 2005 en met hoge vergaderfrequentie)
· en een niet – technische werkgroep (Klankbordgroep, start op 22 juni 2005 en met een 13de vergadering op 24 juli ’06).
De Stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van:
· Waterwegen en Zeekanaal NV,
· het Agentschap Infrastructuur,
· het departement Leefmilieu, Natuur en Energie
· het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


Deze Stuurgroep volgt de technische en juridische kant van het project op en neemt de begeleiding en sturing op zich van de studies regelgeving in functie van het verkrijgen van een bouwvergunning.


De Klankbordgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van:
· Waterwegen & Zeekanaal NV
· de gemeente Temse
· de gemeente Bornem
· UNIZO
· VOKA


De voornaamste taken van deze Klankbordgroep zijn:
· bekomen en behouden van het maatschappelijk draagvlak
· geven van daadwerkelijke inspraak in het project
· organiseren van de informatiedoorstroming


Huidige stand van het project. Reeds genomen opties


Alle technische studies zijn inmiddels afgerond.
Er werd een passende beoordeling voor de brug en de loskade opgemaakt, evenals een mobiliteitsstudie en een milieusynthesenota.
Samen met de plannen werd dit gebruikt als input voor het opmaken van een Gewestelijk Ruimtelijk Uivoeringsplan (GRUP). De opmaak van een GRUP is nodig om de stedenbouwkundige inpassing van het project tweede Scheldebrug te kunnen kaderen.
De principiële goedkeuring van het ontwerp GRUP "N16 Scheldebrug Temse-Bornem" door de Vlaamse Regering is genomen op 20 juli ll. Dit GRUP kan dus thans in openbaar onderzoek gaan.
Opdat de nieuwe brug niet alleen een louter utilitair en verkeerstechnisch object zou worden, betrok Waterwegen en Zeekanaal NV de Vlaamse Bouwmeester bij het ruimer formuleren van het project binnen een architecturaal en stedenbouwkundig kader.
In samenwerking met de betrokken diensten en met externe experts is de opdracht zeer duidelijk gedefinieerd als de uitdrukkelijke wens om een waardevol element toe te voegen in het landschap. Het opstellen van een duidelijk en integraal projectdossier met juiste selectiecriteria is immers een belangrijke voorwaarde om kwalitatieve projecten (op alle niveaus) aan te moedigen.
De algemene offerte-aanvraag voor het bouwen van de tweede Scheldebrug had plaats op 15 juni 2006.
Door 6 tijdelijke Handelsverenigingen werden één of meerdere offertes ingediend.
Deze offertes werden grondig beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit specialisten in de materie.
Op basis hiervan werd geopteerd voor het weerhouden van de bieding van de THV Tweede Scheldebrug Temse,

bestaande uit

- Hye

- Cordeel

- Metaalconstructie Aelterman

- Fabricom GTI voor een bedrag van 23,5 miljoen EUR.

Dit gegeven is nog onder alle voorbehoud van het op deze basis finaliseren van de gunningprocedure, hetgeen binnenkort mag verwacht worden. Na finalisatie van de door de regelgeving voorziene procedure, zal de opdracht officieel kunnen betekend worden.
Voor het weerhouden ontwerp van het brugconcept wordt binnenkort de definitieve bouwaanvraag ingediend. De timing blijft dat eind 2006 - begin 2007 de werken van start kunnen gaan. Rekening houdend met een contractuele uitvoeringstermijn van 30 kalendermaanden blijft de vooropgestelde voltooiing van de werken medio 2009 haalbaar.
Door de sterke culturele, maatschappelijke en symbolische betekenis van deze nieuwe brug – als langste overbrugging (365m) van de Zeeschelde, naast een bestaande historisch waardevolle brug, in een uniek landschap met een sterk toeristisch potentieel en als belangrijke verbinding tussen Bornem en Temse – is de ruimtelijke inpassing van buitengewoon belang.
Alle gebruikers (gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers) zullen de brug op een bijzondere en specifieke manier ervaren. Daarom gaat veel aandacht naar de architectuur van de brug op zich, naar het uitzicht op de omgeving, naar de relatie met de bestaande brug en naar een goede aansluiting op beide oevers.
Binnen een ruimere context sluit het project aan op bestaande infrastructuur en moet het potenties creëren voor nieuwe ontwikkelingen.
Voor de beoordeling van de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit werd gekeken naar de ruimtelijke aanpak, de omgevingsaspecten, de identiteit van de brug, de architecturale vormgeving en het kinematische schouwspel.
Timing
De verdere timing voor de bouw van de tweede Scheldebrug is dus als volgt:

· augustus 2006 : indienen bouwaanvraag op basis van het weerhouden ontwerp van de brug
· november 2006 : goedkeuring bouwaanvraag
· eind 2006 – begin 2007 : start der werken
· Medio 2009 : beëindiging / openstelling


Volgens deze planning vangen de uitvoeringswerken eind 2006-begin 2007 aan.

In de huidige optiek is medio 2009 de in gebruik name van de nieuwe brug voorzien.

De ontdubbeling moet een einde maken aan het fileleed over de Schelde, tussen het Waasland en Klein-Brabant” aldus minister Peeters.


Persinfo :
Luc De Seranno, woordvoerder van Minister Peeters
tel. 02 552 66 44, e-mail :
persdienst.peeters@vlaanderen.be

wp61dbb7b7.png